TAİDER Kuzey Yıldızı

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı 2023

Değerlendirici Başvuru Formu

 

Kişisel Bilgiler

 KUZEY YILDIZI

KOŞULLAR, ETİK ŞARTLAR ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri (Kuzey Yıldızı veya Program) sürecinde görev alacak değerlendirici, jüri üyesi, TAİDER yönetici ve personeli aşağıda belirtilen etik şartlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

  1. DEĞERLENDİRİCİLER:

  1. İDARİ KOŞULLAR

1.1 Değerlendiriciler, program katılımcısı şirketlere yapılacak ziyaretlerde, şirketin çalışma normlarına, sağlık ve güvenlik kurallarına titizlikle uymakla mükelleftir.

1.2 Değerlendiriciler, program çerçevesinde sürecin gerektirdiği vakti ayıracaklarını taahhüt ederler ve başladıkları değerlendirme süreçleri ile ilgili zorunlu durumlar haricinde görevlerini yarıda bırakamazlar. Görevini yarıda bırakan değerlendiricilere takip eden senelerde program kapsamında görevlendirme yapılmaz.

1.3 Değerlendirme süreci boyunca değerlendiricilerin ulaşım ve konaklama giderleri TAİDER tarafından Program ile ilgili belirlenen limitler ve şartlar dahilinde ödenecektir. Bu şartlar dışındaki ortaya çıkabilecek masraflar TAİDER tarafından karşılanmaz.

1.4 Değerlendirici ödül süreci boyunca Program katılımcısı şirket, yöneticileri ve aile üyeleri ile yapacağı temaslarda kendi ticari unvan ve markasını kullanmaktan kaçınacaktır. Değerlendirdiği katılımcı şirket, şirket yetkilisi ve aile üyeleri ile kendi kişisel iletişim bilgilerini (kartvizit vb) paylaşmayacaktır.

1.5 Değerlendirici ödül süreci boyunca özellikle sosyal medya hesaplarından Program, süreçleri ve değerlendirdiği şirket ve aile ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunamaz.

1.6 Değerlendirici ihtiyaç halinde, TAİDER'in görevlendirmede bulunması ve kendi kabulü dahilinde aynı dönemde iki farklı şirkette değerlendirici olabilir.

  1. OBJEKTİFLİK ve TARAFSIZLIK

2.1Değerlendiriciler tüm Program katılımcılarına objektif, tarafsız ve ön yargısız olarak yaklaşmak, değerlendirmelerini bu çerçevede gerçekleştirmek, objektif ve tarafsızlığı zedeleyebilecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

2.2 Bu çerçevede değerlendiricilerin, değerlendirilecek şirket, yöneticileri ve aile üyeleri ile herhangi bir kişisel bağı ve objektif değerlendirme yapmasını etkileyebilecek herhangi bir durumun söz konusu olması durumunda TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi'ni bilgilendirmekle sorumludur.

  1. GİZLİLİK

3.1 Değerlendirici ve tüm proje paydaşları, katılımcı şirket ve aile üyeleri ile ilgili elde edilecek her türlü bilginin gizli olduğunu, bu bilgileri gizli tutacağını, üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını herhangi bir şekilde ifşa etmeyeceğini, kendi yararına kullanmayacağını, diğer değerlendiriciler ve program katılımcıları ile paylaşmayacağını, TAİDER yönetici ve personeli ile programın gerekleri dışında paylaşmayacağını kabul ve beyan eder.

3.2 Değerlendirilen Program katılımcısı şirketin adı ve kuruluş tarafından değerlendiricilerin erişimine sunulan bilgiler; üçüncü kişilere ve kuruluşlara ve değerlendirmeye katılan ekibin dışındaki diğer değerlendiricilere yazılı veya sözlü herhangi bir yolla aktarılamaz ve açıklanamaz.

3.3 Değerlendirici tarafından, değerlendirme sürecinde elde edilen bulgular ve bilgiler, kesinlikle değerlendirilmekte olan şirkete aktarılamaz ve açıklanamaz.

3.4 Şirketler hakkında değerlendiricilerin erişimine sunulan bilgiler, değerlendiriciler tarafından hiçbir şekilde kendi çıkarları doğrultusunda kullanılamaz.

3.5 Değerlendirme süreci içerisinde elde edilen dokümanların kopyası çıkarılamaz, fax ve e-posta ortamında iletilemez ve başkalarının erişimine açık hale getirilemez. Değerlendirme sürecinin sonucunda dijital ortamdaki tüm bilgiler silinmeli ve tüm basılı dokümanlar TAİDER Ödül Sekreterliği'ne iade edilmelidir.

3.6 Değerlendirici, katılımcı şirketler ile ilgili program çerçevesinde veya sair sebepler ile edindiği şirkete, aile üyelerine ve ortaklarına veya yöneticilerine doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili gizli veya kamuya açık hiçbir ticari, kişisel veya teknik bilgiyi, ticari veya kişisel sırları, hiçbir resmi ya da resmi olmayan belgeyi, raporu, tabloyu veya analizi, hiçbir zaman ve hiçbir nedenle üçüncü kişilere yazılı veya sözlü olarak açıklamayacaktır, bu konularda üçüncü kişilere bilgi vermeyecek, üçüncü kişilerin yararlanmasına sunmayacak ve üçüncü kişilerce elde edilebilecek şekilde ve/veya buna imkan verecek yerlerde şekillerde muhafaza etmeyeceklerdir.

3.7 Yukarıda anılan bilgi ve belgeleri hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle gerek şahsi gerekse de ticari saikle hiçbir zaman kullanmayacak ve mutlak surette koruyacaktır.

3.8 Özellikle ve ancak bu sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile, katılımcı şirketlerin müşterilerine, yüklenicilerine, dağıtım kanallarına, finansal ve mali yapısına, üretim usullerine, her çeşit deneyim ve buluşlarına, satış ve pazarlama stratejilerine, satın alma uygulamalarına, ortaklık yapısına, üretim teknolojilerine, işletme sistemlerine, şirket kültürüne, işletme prensiplerine ve uygulamalarına, yatırım stratejilerine, personel profiline, rekabet gücüne ilişkin bilgi ve belgelerin bu taahhüdü çerçevesinde en geniş çerçevede ticari sır kapsamında değerlendirileceğini değerlendirici bilmekte ve kabul etmektedir.

3.9 İşbu gizlilik taahhüdü programın ve değerlendirme sürecinin sona ermesini takiben de geçerliliğini koruyacaktır.

3.10 Değerlendiricinin program kapsamında işlediği kişisel veriler de gizlilik taahhüdü kapsamındadır. Değerlendirici, kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Değerlendirici bakımından işbu taahhütnamede yer alan gizlilik ve amacına uygun kullanım yükümlülüğü herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1 Program kapsamında, program katılımcıları tarafından veri aktarımı yapıldığı hallerde, Değerlendirici ilgili program amaçları ve değerlendirme kapsamı dahilinde zaruri olan durumlar haricinde ve program ve değerlendirme amaçlarını aşacak şekilde veri işleme ve saklama faaliyetinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

4.2 Bununla birlikte zorunlu nedenler ile ve geçici olarak Kişisel Verilerin İşlenmesinin gerekmesi halinde, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak, Değerlendirici program katılımcısı ve ilgili veri sahiplerine öncelikle bu konuda bilgi vermek sureti ile yürürlükte bulunan mevzuata uygun ve mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapacağını, ilgili kişilerden gerektiği halde mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayları alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Değerlendirici, program katılımcıları tarafından veri aktarımı olması halinde işleme ve muhafazaya ilişkin olarak en güncel ve güvenli prosesi uygulayacağını, fiziksel ve dijital yetkisiz erişim ya da aktarımı önlemek için gerekli ve güncel her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Program katılımcıları ve katılımcı şirketlerin ortak ve aile üyelerine ait aktarılan kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim ya da uygunsuz aktarım gerçekleşmesi durumunda, bu durumu derhal program katılımcısına bildireceğini, bu durumdan doğabilecek zararların en aza indirilmesi, doğan zararın giderilmesi için katılımcı ve TAİDER ile işbirliği içerisinde olacağını ve talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4 Değerlendirici, program kapsamındaki faaliyetleri bakımından, Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmayı taahhüt etmektedir.

4.5 TAİDER dilediği zaman, değerlendirici ile paylaşılan kişisel veriler sebebi ile her türlü vasıta ile değerlendirici denetleyebilecek ya da denetlettirebilecektir.

Kuzey Yıldızı www.taiderkuzeyildizi.org.tr sitesindeki "Kuzey Yıldızı Programı Değerlendirici Başvuru Kriterlerini" program takvimini, yukarıda yer alan etik şartlar, gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin koşulları okudum, aynen kabul ediyorum.